Karl?l?k ve ekipman verimlili?iniz i?in end¨ıstrinin her alan?nda ??z¨ımler sa?layan ¨ır¨ınler.
Her t¨ırl¨ı iklim ve s¨ır¨ı? ko?ulunda y¨ıksek performans ve etkin koruma sa?layan motor ya?lar?.
S¨ır¨ı? konforu, maksimum koruma ve daha fazla transmisyon ?mr¨ı sa?layan ¨ır¨ınler.
Antifriz ve m¨ı?teri talepleri do?rultusunda, akredite laboratuar?m?zdaki Ar-Ge ?al??malar? sonucu ¨ıretilen ?zel ¨ır¨ınler.